Skip to content
slider1
slider2
slider3
slider4
previous arrow
next arrow

ประกาศรับนักเรียน นักศึกษา

การรับสมัครนักเรียน นักศึกษา ปีการศึกษา 2566

ระบบรับสมัครนักเรียน นักศึกษา

STUDENT ADMISSION SYSTEM ของสำนักคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
วิทยาลัยการอาชีพมหาสารคาม
วิทยาลัยการอาชีพมหาสารคาม
วิทยาลัยการอาชีพมหาสารคาม
วิทยาลัยการอาชีพมหาสารคาม
วิทยาลัยการอาชีพมหาสารคาม
วิทยาลัยการอาชีพมหาสารคาม
วิทยาลัยการอาชีพมหาสารคาม
วิทยาลัยการอาชีพมหาสารคาม
วิทยาลัยการอาชีพมหาสารคาม
วิทยาลัยการอาชีพมหาสารคาม
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
previous arrow
next arrow

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวกิจกรรม

ระบบบริหารสถานศึกษา