โครงการครูคลังสมอง-คอมพิวเตอร์
เขียนโดย เอื้ออารีย์   
วันอาทิตย์ที่ ๐๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๕ เวลา ๐๐:๐๐ น.

โครงการครูคลังสมอง - แผนกฯ คอมพิวเตอร์

php01       ระหว่างวัน ที่1 กรกฎาคม - 31 สิงหาคม  2555 แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ดำเนินการจัดทำโครงการ "ครูคลังสมอง"  โดยเชิญวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ ด้านการพัฒระบบฐานขัอมูลบนเวปไซต์ มาให้ความรู้ในการ จัดการฝึกอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การออกแบบระบบฐานข้อมูลร่วมกับการพัฒนาเวปไซต์ด้วย PHP" ให้กับบุคลากร และนักเรียนนักศึกษา  โดยมีผู้อำนวยการ ดร.ประเสริฐ กำธรเจริญ เป็นประธานเปิดการฝึกอบรม   ณ วิทยาลัยสารพัดช่างมหาสารคาม  วิทยากรในการฝึกอบรมคือ 1. นายอิสระพงษ์ ศรีวะสุทธิ์ 2. นางสาววิลาวรรณ แก้วทัต