แผนกฯ-ช่างเชื่อมฯ
แผนการเรียนฯ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย ครูชัยสิทธิ์ฯ   
วันอังคารที่ ๓๐ พฤษจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๒ เวลา ๐๗:๐๐ น.

ข้อมูลทั่วไป

 

LAST_UPDATED2
 
ทำเนียบแผนกวิชาช่างเชื่อมฯ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย ครูชัยสิทธิ์ฯ   
วันอังคารที่ ๓๐ พฤษจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๒ เวลา ๐๗:๐๐ น.

แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ

 

คณะผู้บริหาร

 

นายประเสริฐ  กำธรเจริญ               ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างมหาสารคาม

นายจงรักษ์  พิสุทธิมาน                  รองผู้อำนวยการ

นายบรรจง   พลขันธ์                        รองผู้อำนวยการ

นายธวัช  แบขุนทด                          ทำหน้าที่รองผู้อำนวยการ

ทำเนียบแผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ

นายชัยสิทธิ์  ทิพย์วงศา

ตำแหน่ง ครูพิเศษ

ทำหน้าที่ หัวหน้าแผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ

วุฒิทางการศึกษา วท.บ

รายชื่อนักเรียน

ระดับชั้น ปวช.1 รุ่นแรก

1 .นายกฤษณะ ศรัทธา 2. นายทินกร  เที่ยงดีฤทธิ์ 3.นางสาวดวงฤทัย ศาลาศักดิ์ 4. นายทรงพล  สินสว่าง

5.นายอภิสิทธิ์ คงกระโทก 6.นางสาวทัศนีย์  สุขสา 7.นายรัฐพล  นุ่มนวล 8. นายวิษณุ เรียนพิศ 9. นายปฏิพล ศรีบุญเรือง 10. นางสาวขนิษฐา  ปริญ 11. นายรุจิกร  ตุใยรัมย์ 12. นายศรายุทธิ์ จันพิชัย 13. นายอภิรักดิ์ คำโคตร 14. นางสาวสมพร ขุนรักษ์

 
ประวัติแผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย ครูชัยสิทธิ์ฯ   
วันอังคารที่ ๓๐ พฤษจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๒ เวลา ๐๗:๐๐ น.

1. บันทึกข้อความ  ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2556 ขออนุญาตเปิดจัดการเรียนการสอน สาขาวิชาช่างเชื่อม

2. หลักสูตร   ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ระบบทวิภาคี ระยะเวลาเรียน 3 ปี

3. นายชัยสิทธิ์  ทิพย์วงศา ตำแหน่ง ครูพิเศษ ทำหน้าที่ หัวหน้าแผนกวิชา

4. นักเรียน จำนวน 14 คน เป็น นักเรียนชาย 10 คน และนักเรียนหญิง 4 คน

5. แผนการจัดการเรียนการสอน ตลอด 3 ปี

      5.1 ภาคเรียนที่ 1 และ 2   จัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา(ปวช.1)

      5.2 ภาคเรียนที่ 3-5 จัดการเรียนการสอนในสถานประกอบการ(ปวช.2-3)

        (สถานประกอบการ คือ บริษัท,ห้างร้าน,ทั้งภาครัฐและเอกชนที่ทำความร่วมมือจัดการเรียนการสอนกับสถานศึกษา รับนักเรียนนักศึกษาเข้าฝึกประสบการณ์วิชาชีพ)

      5.3 ภาคเรียนที่ 6 จัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา (ปวช.3)

      5.4 สถานประกอบการที่ทำความร่วมมือกับแผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ คือ บริษัท บางกอกอินดัสเตรียลบอยเลอร์ จำกัด สถานที่ตั้งอยู่ จ.ปราจีนบุรี

      5.5 นักเรียนที่เข้าฝึกประสบการณ์ ได้รับค่าตอบแทน วันละ 300 บาท และ ค่าทำงานล่วงเวลา 3 ชม./ วันๆละ 180 บาท พร้อมกับรับสวัสดิการเหมือนกับเป็น พนักงานของบริษัทฯ