สารสนเทศผู้เรียน PDF พิมพ์ อีเมล

 

 

สารสนเทศผู้เรียน วิทยาลัยสารพัดช่างมหาสารคาม

 

สารสนเทศผู้เรียนประจำปีการศึกษา   

สารสนเทศเปรียบเทียบเพื่อการตัดสินใจ

          
  ปีการศึกษา 2558      สารสนเทศข้อมูลผู้เรียน ปีการศึกษา 2556-2558  
     ระบบปกติ       ระบบปกติ
    ระบบเทียบโอนฯ       ระบบเทียบโอนฯ
    หลักสูตรระยะสั้น        หลักสูตรระยะสั้น
  ปีการศึกษา 2557       สารสนเทศข้อมูลผู้เรียน ปีการศึกษา 2555-2556  
    ระบบปกติ       ระบบปกติ
    ระบบเทียบโอนฯ        ระบบเทียบโอนฯ
    หลักสูตรระยะสั้น        หลักสูตรระยะสั้น
  ปีการศึกษา 2556        สารสนเทศข้อมูลผู้เรียน ปีการศึกษา 2554-2556 
    ระบบปกติ       ระบบปกติ
    ระบบเทียบโอนฯ         ระบบเทียบโอนฯ
    หลักสูตรระยะสั้น        หลักสูตรระยะสั้น
  ปีการศึกษา 2555         
    ระบบปกติ    - รายชื่อผู้เรียน        
    ระบบเทียบโอนฯ          
    หลักสูตรระยะสั้น        
  ปีการศึกษา 2554         
    ระบบปกติ        
    ระบบเทียบโอนฯ          
    หลักสูตรระยะสั้น