ค้นหาในเวปไซต์

งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
>>

วิจัยในชั้นเรียน

 

altการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ เรื่องการออกแบบระบบฐานข้อมูล 

altการพัฒนาทักษะการเรียนรู้เรื่อง การสร้างงานนาเสนอของนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปีที่ 2 สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจโดยการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้เป็นกลุ่ม

altการพัฒนาการสร้างแบบเสื้อปกฮาวายเทเลอร์ของผู้เรียนหลักสูตรระยะสั้นวิชาชีพระยะสั้น สาขาวิชาตัดเสื้อสตรี

altการพัฒนาบทเรียนบทเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ในรายวิชา 3204-2010 การสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย เรื่องการใช้งานเครือข่ายคอมพิวเตอร์ในการสื่อสารข้อมูล

  


เผยแพร่งานวิจัย

 

altงานวิจัย เรื่องการศึกษาสภาะการมีส่วนร่วมในการบริหารงานบุคลากรวิทยาลัยสารพัดช่างมหาสารคาม