ค้นหาในเวปไซต์

งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
งานวิจัย

เผยแพร่วิจัยในชั้นเรียน

 

 alt การพัฒนาทักษะการเรียนรู้ เรื่องการออกแบบระบบฐานข้อมูล
alt การพัฒนาทักษะการเรียนรู้เรื่อง การสร้างงานนาเสนอของนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปีที่ 2 สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจโดยการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้เป็นกลุ่ม
 alt การพัฒนาการสร้างแบบเสื้อปกฮาวายเทเลอร์ของผู้เรียนหลักสูตรระยะสั้นวิชาชีพระยะสั้น สาขาวิชาตัดเสื้อสตรี
alt การพัฒนาบทเรียนบทเครือข่ายอินเตอร์เน็ตในรายวิชา 3204-2010 การสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย เรื่องการใช้งานเครือข่ายคอมพิวเตอร์ในการสื่อสารข้อมูล โดย นายสุนันท์ ปะวันโน
 alt การสำรวจการส่งงานของนักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ชั้นปีที่ 1
ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
 โดย นายวรวุฒิ สีมี 
alt การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชา เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น เรื่อง ตลาดในระบบเศรษฐกิจ ของนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ระดับชั้นปีที่ 2 แผนก วิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ โดยใช้แบบฝึกทักษะ โดย นางวรรณิภา บุรมย์
alt

เจตคติของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาช่างเขื่อมโลหะ จำนวน 14 คน ซึ่งลงทะเบียนเรียนวิชาวิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต รหัส 2000-1301 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 โดย นางมณทา  พลเดชา

 

 

 

 


เผยแพร่งานวิจัย

 

altงานวิจัย เรื่องการศึกษาสภาะการมีส่วนร่วมในการบริหารงานบุคลากรวิทยาลัยสารพัดช่างมหาสารคาม

altงานวิจัย เรื่องการบริหารงานตามหลักธรรมมาภิบาล ของฝ่ายบริหารทรัพยากร วิทยาลัยสารพัดช่างมหาสารคาม