ค้นหาในเวปไซต์

งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
รายงานการประเมินตนเอง (SAR)56 PDF พิมพ์ อีเมล

รายงานการประเมินตนเองของวิทยาลัย

                         รายงานการประเมินตนเองของวิทยาลัย

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ได้กำหนดความมุ่งหมายและหลักการในด้านคุณภาพการศึกษาตามหมวด 6 ว่าด้วยมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา มาตรา 47 และมาตรา 48 กำหนด ให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพ การศึกษาทุกระดับ ประกอบด้วยการประกันคุณภาพภายใน และการประเมินคุณภาพภายนอก โดยถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยมีการจัดทำรายงานประจำปีเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเปิดเผยต่อสาธารณชน เพื่อนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาและเพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก

วิทยาลัยสารพัดช่างมหาสารคาม ได้จัดทำรายงานการประเมินตนเองประจำปี (SAR) ฉบับนี้ขึ้น โดยคณะกรรมการที่วิทยาลัยแต่งตั้งขึ้น ทำหน้าที่กำหนดแนวทางและประเมินผลการดำเนินงานของวิทยาลัย เพื่อเสนอหน่วยงานต้นสังกัด และนำไปสู่การพัฒนาการดำเนินงานของวิทยาลัยต่อไป โดยได้รับความร่วมมือจากบุคลากรทุกฝ่ายเป็นอย่างดี ร่วมกันทำงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มความสามารถ อันจะนำไปสู่การพัฒนา คุณภาพการจัดการศึกษาและคุณภาพของผู้เรียนของวิทยาลัยให้เป็นคนดี คนเก่ง สามารถอยู่ร่วมกับสังคมได้อย่างมีความสุข ดังเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542

alt  รายงานการประเมินตนเอง (SAR)  ปีการศึกษา 2556

 

  

 


 
เขียนโดย นีรนุช   
 หนังสือรับรองมาตรฐานการศึกษา  รอบสาม (พ.ศ.2554-2558) 

11

สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ได้ออกหนังสือฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า  วิทยาลัยสารพัดช่างมหาสารคาม ได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษา  รอบสาม (พ.ศ. 2554-2558) จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและการประเมินคุณภาพการศึกษา ด้านการอาชีวศึกษา ตั้งแต่วันที่ 24 มิถุนายน 2556  ออกให้  ณ วันที่ 9  สิงหาคม 2556

 
เอกสารเผยแพร่การประกันคุณภาพภายนอกรอบที่ 3 PDF พิมพ์ อีเมล

เอกสารเผยแพร่การประกันคุณภาพภายนอกรอบที่ 3

pdf ตัวบ่งชี้ที่ 1  :  ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระในสาขาที่เกี่ยวข้องภายใน 1 ปี

pdf ตัวบ่งชี้ที่ 2  :  ผู้มีความรู้และทักษะที่จำเป็นในการทำงาน

pdf ตัวบ่งชี้ที่ 3  :  ผู้เรียนผ่านการทดสอบมาตรฐานทางวิชาชีพจากองค์กรที่เป็นที่ยอมรับ

 

  
รายงานการประเมินตนเอง (SAR) PDF พิมพ์ อีเมล

รายงานการประเมินตนเองของวิทยาลัย

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ได้กำหนดความมุ่งหมายและหลักการในด้านคุณภาพการศึกษาตามหมวด 6 ว่าด้วยมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา มาตรา 47 และมาตรา 48 กำหนด ให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพ การศึกษาทุกระดับ ประกอบด้วยการประกันคุณภาพภายใน และการประเมินคุณภาพภายนอก โดยถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยมีการจัดทำรายงานประจำปีเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเปิดเผยต่อสาธารณชน เพื่อนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาและเพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก

วิทยาลัยสารพัดช่างมหาสารคาม ได้จัดทำรายงานการประเมินตนเองประจำปี (SAR) ฉบับนี้ขึ้น โดยคณะกรรมการที่วิทยาลัยแต่งตั้งขึ้น ทำหน้าที่กำหนดแนวทางและประเมินผลการดำเนินงานของวิทยาลัย เพื่อเสนอหน่วยงานต้นสังกัด และนำไปสู่การพัฒนาการดำเนินงานของวิทยาลัยต่อไป โดยได้รับความร่วมมือจากบุคลากรทุกฝ่ายเป็นอย่างดี ร่วมกันทำงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มความสามารถ อันจะนำไปสู่การพัฒนา คุณภาพการจัดการศึกษาและคุณภาพของผู้เรียนของวิทยาลัยให้เป็นคนดี คนเก่ง สามารถอยู่ร่วมกับสังคมได้อย่างมีความสุข ดังเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542

alt  รายงานการประเมินตนเอง (SAR)  ปีการศึกษา 2551

alt  รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 2552

alt  รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 2553

alt  รายงานการประเมินตนเอง (SAR)  ปีการศึกษา 2554 
>>>

รายงานการประเมินตนเองของสาขาวิชา

          รายงานการศึกษาตนเอง จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรวบรวมผลการปฏิบัติงาน การวิเคราะห์ภาระงาน ทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ให้สอดคล้องกับภาระงานและการประกันคุณภาพภายใน ตามข้อกำหนดของวิทยาลัยฯ วิธีการจัดเก็บรวบรวมข้อมูล จัดทำรายงานศึกษาตนเอง ๕ ตอน ได้แก่ ข้อมูลสภาพทั่วไป งานตามหน้าที่และความรับผิดชอบ การบริหารจัดการระเบียบกฎหมาย เอกสารแบบฟอร์มที่เกี่ยวข้อง มาตรฐานและตัวบ่งชี้ที่เกี่ยวข้อง สรุปผลการดำเนินงาน ภาคผนวก เป็นการบันทึกผลการปฏิบัติงานของงานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

         ประโยชน์ของรายงานการศึกษาตนเองฉบับนี้ นอกจากผู้จัดทำได้รับประโยชน์ในการรวบรวมข้อมูลการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบแล้ว ฝ่ายบริหารสามารถนำข้อมูลเพื่อประกอบการพิจารณาดำเนินการในการพัฒนาการเรียนการสอน การจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร การปฏิบัติงานตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ และสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

alt  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ                alt  สาขาวิชาการบัญชี

alt  สาขาวิชาช่างกลโรงงาน                    alt  สาขาวิชาเทคนิคพื้นฐาน

alt  สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง                       alt  สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์

alt  สาขาวิชายานยนต์                         alt  สาขาวิชาคหกรรม

alt  สาขาวิชาสามัญ-สัมพันธ์

 


 
More Articles...
JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL