ค้นหาในเวปไซต์

งานวางแผนและงบประมาณ
>>>

แผนงบประมาณประจำปี

              การจัดทำแผนงบประมาณ ของวิทยาลัยสารพัดช่างมหาสารคาม เป็นความจำเป็นและเครื่องมือที่สาคัญในการบริหารจัดการภายในสถานศึกษา ทั้งนี้เพื่อทำให้นโยบายของสถานศึกษาบรรลุผลตามเป้าหมายที่วางไว้อย่างมีประสิทธิภาพ
        วิทยาลัยสารพัดช่างมหาสารคาม เป็นสถานศึกษาที่จัดทำการศึกษาด้านอาชีวศึกษาประเภทหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หลักสูตรระยะสั้นหลากหลาย และหลักสูตรเสริมวิชาชีพแกนมัธยมศึกษาจึงจำเป็นต้องมีแผนปฏิบัติงานที่แน่นอน ทั้งนี้เพื่อเตรียมวัสดุครุภัณฑ์และสื่อการสอนต่างๆ ให้มีความพร้อมในการจัดการศึกษาวิชาชีพแก่นักเรียน - นักศึกษา เพื่อให้ได้ผลสัมฤทธิ์ตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตรอีกทั้งช่วยให้การดำเนินงานต่างๆ ของสถานศึกษาบรรลุตามความมุ่งหมายที่วางไว้เป็นอย่างดี

alt  แผนงบประมาณประจำปี 2553

alt  แผนงบประมาณประจำปี 2554

alt  แผนงบประมาณประจำปี 2555