ส่งงานวิจัยในชั้นเรียน

รายงานผลการส่งงานวิจัย

ชื่อ-สกุล ส่งงานวิจัย ภาคเรียนที่ ชื่องานวิจัย แผนกวิชา ไฟล์ที่ส่ง
ครู กิตติพงศ์ มะพันธ์ 2555-2 ความมีวินัยในตงเองด้านวินัยในห้องเรียน และแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทางการเรียน electronic กิตติพงศ์_51343df10585c.rar
นายถวัลย์ ประชาชัย 2555-2 รายงานการใช้เอกสารประกอบการสอน วิชา งานปรับอากาศรถยนต์ motor .rar_5134408533b90.rar
ครูนิรชา ประทุมสินธุ์ 2555-2 การพัฒนาการฝึกทักษะการตัดผมชาย โดยใช้สื่อนวัตกรรมหุ่นวิชาตัดผมชาย home .rar_5134440d7116d.rar
สุริยกมล พลยะเรศ 2555-2 การพัฒนาเจตคติเพื่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชา งานวัดละเอียดช่างยนต์ ของนักเรียนชั้น ป... motor .docx_51344bfdd0625.docx
นายพิชัย พานเพ็ง 2555-2 การพัฒนาทักษะการต่อวงจรหลอดฟลูออเรสเซ็นต์ home .rar_51344edd187c7.rar
สุริยกมล พลยะเรศ ครั้งที่ 2 2555-2 การพัฒนาเจตคติเพื่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชา งานวัดละเอียดช่างยนต์ ของนักเรียนชั้น ป... motor 2555(ครูสุริยกมล) _51344fdbe86d9.docx
ครูณพัศพร พรรณจันทับ 2555-2 การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน acc .rar_51345086b5087.rar
ครูปิยนาถ อุตรา 2555-2 การพัฒนาการสร้างกระโปรงทรงหางปลา home .rar_51345b22bed23.rar
นางจุฑารัตน์ หะมณี 2555-2 การพัฒนาทักษะการเลือกวัตถุดิบในการทำอาหารไทย หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น สาขาขนมอบ home อ.จุ๊_51356d44439cc.rar
นางสาวณัฐวิภา มิตรสงเคราะห์ 2555-2 การพัฒนาบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์(e-book) รายวิชาการใช้เครื่องใช้สำนักงาน computer Nattawipa2-2555_5135ffa3a6d75.rar
นายสุนันท์ ปะวันโน 2555-2 การพัฒนาบทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต สำหรับผู้เรียนหลักสูตรระยะสั้น รายวิชา 1201-2201 คอมพิ... computer SN-Research55-2-shortCourse_5139aeafc2088.pdf
aaa 2555-2 aaaa computer up1_518cd01dd4287.php
นางปิยนาถ อุตรา 2556-1 เรื่องการพัฒนาการสร้างแบบเสื้อปกกล้วยหอม home .rar_522d2a28a6e47.rar
นางสาวนวนจันทร์ สุจันทร์ 2556-1 การพัฒนาทักษะการเรียนรู้เรื่อง การใช้งานโปรแกรม SPSS computer 561_522d636778778.doc
นายชัยสิทธิ์ ทิพย์วงศา 2556-1 การพัฒนาทักษะการเชื่อมไฟฟ้าด้วยลวดเชื่อมหุ้มฟลั๊กซ์ basicTech ครูชัยสิทธิ์ 156_523be734806ad.docx
นางสาวณพัศพร พรรณจันทับ 2555-2 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชา การบัญชีตั๋วเงิน acc 1.56_523bfaa904889.doc
นายกัญจนะ ปัจจัย 2555-2 การพัฒนาทักษะการเดินสายไฟฟ้า electric 56_523cfdd20c9ed.doc
นายธวัช แบขุนทด 2555-1 การพัฒนาชุดฝึกเสริมทักษะระบบปรับอากาศรถยนต์ motor 1-5_523e959f7cc44.doc
วาสนา ลาวงศ์ 2556-1 การไม่ส่งการบ้าน basic 56_523fb2874add8.doc
นางวัชราภรณ์ มาหนู 2556-1 การสำรวจการเข้าเรียนสายของนักเรียนระดับชั้น ปวช.1 วิชาภาษาไทยพื้นฐาน 1 basic 1_5240fd0d2f82b.docx
« เริ่มแรกย้อนกลับ12ถัดไปสุดท้าย »
JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL