ลงทะเบียนศิษย์เก่า

ลงทะเบียนข้อมูลศิษย์เก่า

 

ข้อมูลของท่านจะถูกเก็บไว้เป็นความลับ สำหรับงานแนะแนวใช้ในการประสานงาน และติดต่อกลับ
โปรดใส่ข้อมูลให้ครบถ้วน เพื่อวิทยาลัยฯ สามารถติดต่อประสานงานกับท่านได้อย่างรวดเร็ว

Required *

 ต้องการให้เปิดเผยข้อมูล
 ไม่ต้องเปิดเผยข้อมูล(ส่งข้อมูลให้สำหรับติดต่อกับงานทะเบียนเท่านั้น)
โปรดเลือก


 นางสาว   นาง   นาย 
โปรดเลือกคำนำหน้าอย่างใดอย่างหนึ่ง

โปรดใส่ชื่อของท่าน

โปรดใส่นามสกุลของท่าน

โปรดใส่เลขบัตรประชาชนให้ครบ 13 หลัก ไม่เว้นวรรค

โปรดเลือกปีที่ท่านจบการศึกษา

โปรดใส่เลขที่บ้าน

โปรดใส่หมู่ที่เป็นตัวเลขไม่เกิน 2 หลัก

โปรดใส่ ตำบล/แขวงให้ถูกต้อง

โปรดใส่ อำเภอ/เขต ให้ถูกต้อง

โปรดใส่จังหวัดให้ถูกต้อง

โปรดใส่เลขรหัสไปรษณีย์ให้ถูกต้อง


 ทำงาน   ศึกษาต่อ 
โปรดเลือกสถานภาพการทำงาน ทำงาน/ศึกษาต่อ

โปรดใส่ ชื่อบริษัท/องค์กร/สถานศึกษา ที่ทำานทำงาน/ศึกษาอยู่

โปรดใส่ ที่อยู่ของ สถานที่ทำงาน/ที่อยู่ของสถานศึกษาต่อ