พิมพ์

ประกาศผลการเรียนหลักสูตร ปวช. และ ปวส. (ระบบปกติ) ภาคเรียนที่ 1/2562

 

งานวัดผลและประเมินผลได้รับอนุมัติผลการเรียนฯ ภาคเรียนที่ 1/2562
เป็นที่เรียบร้อยแล้วจึงประกาศมาให้ทราบดังรายละเอียดดังแนบมาพร้อมนี้

 

      การเข้าระบบ โดยใช้ 
                             Username : รหัสนักเรียนนักศึกษา
                             Password : เลขบัตรประจำตัวประชาชน

 

>>>>>   คลิกที่นี่ เพื่อดูประกาศผลการเรียน ปวช. และ ปวส. (ระบบปกติ)  <<<<<

 

ประกาศผลการเรียนภาคเรียนที่ 1/2562 ระดับ ปวช. (ระบบทวิศึกษา)  

งานวัดผลและประเมินผลได้รับอนุมัติผลการเรียนฯ ภาคเรียนที่ 1/2562 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว 
จึงประกาศมาให้ทราบดังรายละเอียดดังแนบมาพร้อมนี้

>>>>>   คลิกที่นี่ เพื่อดูประกาศผลการเรียน ปวช. ระบบทวิศึกษา  <<<<<