ค้นหาในเวปไซต์

ฝ่ายบริหารทรัพยากรฯ
การฝึกอบรมบุคลากร PDF พิมพ์ อีเมล
ขอเรียนเชิญ บุคลากรทุกท่าน เข้าร่วมประชุมการจัดทำเว็บไวต์ วันที่ 27 เมษายน 2555 เวลา 08.00-15.30 น. ณื ห้อง โสตฯ วิทยาลัยสารพัดช่างมหาสารคาม
 
ประกวดราคาฯ e-auction

 

 การประกวดราคาฯ e-auction จ้างก่อสร้าง  

 วันที่ 27 เมษายน 2555

  •     วิทยาลัยสารพัดช่างมหาสารคามดำเนินการประกวดราคา e-auction ณ ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม
  •   ผลการประกวดราคา   เห็นควรยกเลิกการประกวดราคา เนื่องจาก ราคาต่ำสุด  สูงกว่า ราคางบประมาณที่ได้รับจัดสรร
 
ประชาสัมพันธ์

 

 ปฐมนิเทศ ประชุมผู้ปกครองและศึกษาดูงาน   

 งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยสารพัดช่างมหาสารคาม จะดำเนินโครงการปฐมนิเทศ ประชุมผู้ปกครอง พัฒนาคุณธรรม

ต้านภัยยาเสพติด และศึกษาดูงานภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีการศึกษา 2555 ในระหว่างวันที่ 10-11 พฤษภาคม 2555 ณ วิทยาลัยสารพัดช่างมหาสารคาม