ค้นหาในเวปไซต์

ฝ่ายพัฒนากิจการนักศึกษา
เขียนโดย งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ   

วันที่ 7 พฤษภาคม 2561 : วิทยาลัยสารพัดช่างมหาสารคาม
จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพงานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
ณ ห้องประชุมอาคารอเนกประสงค์ วิทยาลัยสารพัดช่างมหาสารคาม

610507