ค้นหาในเวปไซต์

ฝ่ายวิชาการ
PDF พิมพ์
เขียนโดย sunun   

V-NET วิทยาลัยสารพัดช่างมหาสารคาม

 

       
Forward ปฏิทิน V-NET     
Forward ตาราง ฝึกอบรม V-NET    
Forward ตาราง สอบ V-NET    
Forward กรอบนื้อหาสำหรับสอบ V-NET ระดับ ปวช.     
Forward กรอบเนื้อหาสำหรับสอบ V-NET ระดับ ปวส.      
Forward ทดสอบ V-NET On-Line วิทยาลัยสารพัดช่างมหาสารคาม    
Forward เกี่ยวกับ V-NET ศทส.    
Forward สถิติจำนวนผู้เข้าเรียนเพื่อเตรียมความพร้อมสอบ V-NET      
Forward ประกาศผลสอบ  MPC-Pre V-NET (15 มกราคม 2557)      
       
Forward ผลการทดสอบ V-NET ปีการศึกษา 2556    
   ระดับ ปวช.3    
    สถิติระดับสถานศึกษา-แยกองค์ประกอบ    
    ถิติระดับสถานศึกษา-แยกตามองค์ประกอบและวิชา    
    ผลสอบ-รายบุคคล    
    ผลสอบ-รายบุคคล-แยกประเภทวิชา-องค์ประกอบ    
    ช่วงคะแนนของผู้เข้าสอบ    
    ร้อยละของนักเรียนที่ตอบถูกในแต่ละข้อ    
  ระดับ ปวส. 2    
    สถิติระดับสถานศึกษา-แยกองค์ประกอบ    
    ถิติระดับสถานศึกษา-แยกตามองค์ประกอบและวิชา    
    ผลสอบ-รายบุคคล    
    ผลสอบ-รายบุคคล-แยกประเภทวิชา-องค์ประกอบ    
    ช่วงคะแนนของผู้เข้าสอบ    
    ร้อยละของนักเรียนที่ตอบถูกในแต่ละข้อ    
       
       

 

 

 
PDF พิมพ์
เขียนโดย sunun   

V-NET วิทยาลัยสารพัดช่างมหาสารคาม ปีการศึกษา 2557

 

   การดำเนินการเกี่ยวกับ V-NET ปีการศึกษา 25557    
Forward ปฏิทิน V-NET 2557     
       

 

 
พิมพ์

ประกาศผลการเรียนหลักสูตร ปวช. และ ปวส. (ระบบปกติ) ภาคเรียนที่ 1/2562

 

งานวัดผลและประเมินผลได้รับอนุมัติผลการเรียนฯ ภาคเรียนที่ 1/2562
เป็นที่เรียบร้อยแล้วจึงประกาศมาให้ทราบดังรายละเอียดดังแนบมาพร้อมนี้

 

      การเข้าระบบ โดยใช้ 
                             Username : รหัสนักเรียนนักศึกษา
                             Password : เลขบัตรประจำตัวประชาชน

 

>>>>>   คลิกที่นี่ เพื่อดูประกาศผลการเรียน ปวช. และ ปวส. (ระบบปกติ)  <<<<<

 

ประกาศผลการเรียนภาคเรียนที่ 1/2562 ระดับ ปวช. (ระบบทวิศึกษา)  

งานวัดผลและประเมินผลได้รับอนุมัติผลการเรียนฯ ภาคเรียนที่ 1/2562 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว 
จึงประกาศมาให้ทราบดังรายละเอียดดังแนบมาพร้อมนี้

>>>>>   คลิกที่นี่ เพื่อดูประกาศผลการเรียน ปวช. ระบบทวิศึกษา  <<<<<

 

 
PDF พิมพ์
เขียนโดย งานวัดผล   

ดาวน์โหลดเอกสารงานวัดผล

                                                                                                                      
 
เขียนโดย ฝ่ายวิชาการ   
 การประชุมผู้บริหารเครือข่าย 1 คน 2 ใบประกาศนียบัต

 20110825_1098944351ขอเรียนเชิญ คณะผู้บริหาร โรงเรียนในสังกัด อบจ.มหาสารคาม และโรงเรียนเครือข่าย ในโครงการ 1 คน 2 ใบ ประกาศนียบัตร เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอน ประจำภาคเรียนที่ 1/2555  ในวันที่  2 พฤษภาคม 2555 เวลา 09.00 น.  ณ ห้องโสตฯ  วิทยาลัยสารพัดช่างมหาสารคาม

 
PDF พิมพ์

 

 

สารสนเทศผู้เรียน วิทยาลัยสารพัดช่างมหาสารคาม

 

สารสนเทศผู้เรียนประจำปีการศึกษา   

สารสนเทศเปรียบเทียบเพื่อการตัดสินใจ

          
  ปีการศึกษา 2558      สารสนเทศข้อมูลผู้เรียน ปีการศึกษา 2556-2558  
     ระบบปกติ       ระบบปกติ
    ระบบเทียบโอนฯ       ระบบเทียบโอนฯ
    หลักสูตรระยะสั้น        หลักสูตรระยะสั้น
  ปีการศึกษา 2557       สารสนเทศข้อมูลผู้เรียน ปีการศึกษา 2555-2556  
    ระบบปกติ       ระบบปกติ
    ระบบเทียบโอนฯ        ระบบเทียบโอนฯ
    หลักสูตรระยะสั้น        หลักสูตรระยะสั้น
  ปีการศึกษา 2556        สารสนเทศข้อมูลผู้เรียน ปีการศึกษา 2554-2556 
    ระบบปกติ       ระบบปกติ
    ระบบเทียบโอนฯ         ระบบเทียบโอนฯ
    หลักสูตรระยะสั้น        หลักสูตรระยะสั้น
  ปีการศึกษา 2555         
    ระบบปกติ    - รายชื่อผู้เรียน        
    ระบบเทียบโอนฯ          
    หลักสูตรระยะสั้น        
  ปีการศึกษา 2554         
    ระบบปกติ        
    ระบบเทียบโอนฯ          
    หลักสูตรระยะสั้น