ค้นหาในเวปไซต์

 

ภาพรวมหลักสูตรที่เปิดสอน

หลักสูตรที่เปิดสอนในระบบปกติ

 00001

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  จำนวน  9  สาขาวิชา 

 00002

สาขาวิชาช่างยนต์

 
00002

สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง

 
00002

สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์

 
00002

สาขาวิชาซ่อมบำรุง

 
00002

สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ

 
00002

สาขาวิชาการบัญชี

 
00002

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

 
00002

สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์

 
00002

สาขาวิชาการโรงแรม

 00001

สาขาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  (ปวส.)  จำนวน 8  สาขาวิชา

 
00002

สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล

 
00002

สาขาวิชาไฟฟ้า

 
00002

สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์

 
00002

สาขาวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม

 
00002

สาขาวิชาเทคนิคโลหะ

 
00002

สาขาวิชาการบัญชี

 
00002

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

 
00002

สาขาวิชาการโรงแรม

หลักสูตรที่เปิดสอนในระบบทวิศึกษา

00001

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  จำนวน  9  สาขาวิชา 

 
00002

สาขาวิชาช่างยนต์

 
00002

สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง

 
00002

สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์

 
00002

สาขาวิชาซ่อมบำรุง

 
00002

สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ

 
00002

สาขาวิชาการบัญชี

 
00002

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

 
00002

สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์

 
00002

สาขาวิชาการโรงแรม

หลักสูตรที่เปิดสอนในระบบเทียบโอนความรู้และประสบการณ์

 00001

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ระบบเทียบโอนประสบการณ์ฯ จำนวน  4 สาขาวิชา

 
00002

สาขาวิชาช่างยนต์

 
00002

สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง

 
00002

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

 
00002

สาขาวิชาการบัญชี

 00001

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ระบบเทียบโอนประสบการณ์ฯ จำนวน 4 สาขาวิชา

 
00002

สาขาวิชาช่างยนต์

 
00002

สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง

 
00002

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

 
00002

สาขาวิชาการบัญชี

สาขาวิชาที่เปิดสอนในหลักสูตร ระยะสั้น จำนวน 4 ประเภทวิชา

 
00002

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม

 
00002

ประเภทวิชาพาณิชยกรรม

 
00002

ประเภทวิชาคหกรรม

 
00002

ประเภทวิชาศิลปกรรม

สาขาวิชาที่เปิดสอนในหลักสูตร ระยะสั้น จำนวน 4 ประเภทวิชา

หลักสูตรที่เปิดสอนตามความต้องการของผู้เรียน ไม่จำกัดจำนวนผู้เรียนและช่วงเวลาในการเรียน สามารถเลือกเรียนได้ตามความสนใจ

คลิกที่นี่เพื่อดูรายละเอียด