ค้นหาในเวปไซต์

ภาพรวมหลักสูตรที่เปิดสอน

หลักสูตรที่เปิดสอนในระบบปกติ

 

 Forwardหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  จำนวน  8  สาขา  

right01

สาขายานยนต์

right01

สาขาไฟฟ้ากำลัง

right01

สาขาอิเล็กทรอนิกส์

right01

สาขาซ่อมบำรุงเครื่องจักรกล

right01

สาขาช่างเชื่อมโลหะ

right01

สาขาการบัญชี 

   right01 สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
   right01 สาขาการบัญชี 
 

 

Forward

 สาขาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  (ปวส.)  จำนวน 2  สาขางาน 

 right01

สาขางานเทคนิคยานยนต์

 right01

สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

   
   
   

 

หลักสูตรที่เปิดสอนในระบบเทียบโอนความรู้และประสบการณ์

 

Forward

 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ระบบเทียบโอนประสบการณ์ฯ  จำนวน  4  สาขางาน 
 right01 สาขางานยานยนต์
 right01 สาขางานไฟฟ้ากำลัง
 right01 สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
right01 สาขางานการบัญชี
 

 

Forward

 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  (ปวส.) ระบบเทียบโอนประสบการณ์ฯ  จำนวน 4  สาขางาน  
 right01 สาขางานเทคนิคยานยนต์
 right01 สาขางานการติดตั้งไฟฟ้า
 right01 สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
right01 สาขางานการบัญชี

 

สาขาวิชาที่เปิดสอนในหลักสูตร ระยะสั้น จำนวน 4 ประเภทวิชา

 

 right01 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
 right01 ประเภทวิชาพาณิชยกรรม
 right01 ประเภทวิชาคหกรรม

right01

ประเภทวิชาศิลปกรรม
 

 

  

 

altหลักสูตรระยะสั้น(พิเศษ)/หลักสูตรสั่งตัด  

   เป็นหลักสูตรที่เปิดสอนตามความต้องการของผู้เรียน ไม่จำกัดจำนวนผู้เรียน และช่วงเวลาในการเรียน ผู้เรียนสามารถเลือกเรียนได้ตามความสนใจ 

คลิกที่นี่เพื่อดูรายละเอียด