ข้อมูลอาคารสถานที่ PDF พิมพ์ อีเมล

 

     ข้อมูลอาคารและสิ่งปลูกสร้าง

วิทยาลัยสารพัดช่างมหาสารคาม

 

ลำดับที่

ชื่ออาคาร

กว้าง(ม.)

ยาว(ม.)

จำนวนชั้น

ปริมาตร(ตร.ม.)

1

อาคารอำนวยการ

20

36

1

56

2

อาคาร  2 

12

46

3

150

3

อาคาร  3 

12

46

3

150

4

อาคารจั่วคู่

28

36

1

64

5

อาคารโรงอาหาร

16

36

1

52

6

อาคารฝึกงานช่างยนต์

12

24

1

36

7

อาคารปฏิบัติการช่วงล่าง

10

10

1

20

8

ห้องอาเซียน

4

12

1

16

9

เทคนิคพื้นฐาน

4

12

1

16

10

สหการ

4

4

1

8

11

ห้องพยาบาล

4

4

1

8

12

ศูนย์ฝึกอาชีพนวดแผนไทย

10

14

1

24

13

ร้านถ่ายเอกสาร

2

4

1

6

14

ห้องน้ำหลังอาคาร2

3

6

1

9

15

ห้องน้ำข้างตึกอำนวยการ

2

4

1

7

16

ห้องน้ำโรงอาหาร

4

8

1

13

17

ห้องชมรมรักษาดินแดน

4

8

1

13

18

ห้องชมรมลูกเสือ

4

24

1

29

19

ห้องน้ำข้างช่างเชื่อม

4

8

1

13

20

ห้องน้ำหลังอาคาร 3

4

4

1

9

21

ห้องน้ำหลังช่างยนต์

4

4

1

9