นักเรียนอยากเรียนสาขาใดมากที่สุด

นักเรียนอยากเรียนสาขาใดมากที่สุด
ตัดผม
45  25%
เสริมสวย
29  16.1%
คอมพิวเตอร์ฯ
26  14.4%
การบัญชี
23  12.8%
ชางยนต์
22  12.2%
ช่างไฟฟ้า
19  10.6%
ช่างอิเล็กทรอนิกส์
16  8.9%

จำนวนผู้ลงคะแนน  :  180
ลงคะแนนครั้งแรก  :  วันจันทร์ที่ ๐๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๔ เวลา ๑๒:๑๐ น.
ลงคะแนนครั้งล่าสุด  :  วันพฤหัสบดีที่ ๑๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๑๕:๑๘ น.