เขียนโดย งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ   

นายสัมฤทธิ์ ภูเลี่ยมคำ ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างมหาสารคาม
กล่าวให้โอวาทนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยสารพัดช่างมหาสารคาม
ที่จัดกิจกรรม "ผู้นำคุณธรรม" ส่งเสริมคุณธรรม สวดมนต์เย็น นั่งสมาธิ นักเรียน นักศึกษาที่พักภายในวิทยาลัยสารพัดช่างมหาสารคาม ภายใต้โครงการ สามดี
"ดีที่บ้าน ดีที่วิทยาลัย ดีที่ชุมชน" วันจันทร์ที่ 16 ธันวาคม 2562
ณ โดมอเนกประสงค์ วิทยาลัยสารพัดช่างมหาสารคา

6212161