เขียนโดย งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ   

วันที่ 16 ธันวาคม 2562 : นายสัมฤทธิ์ ภูเลี่ยมคำ ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างมหาสารคาม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู บุคลากรและนักเรียน นักศึกษา
วิทยาลัยสารพัดช่างมหาสารคาม เข้าร่วมจัดนิทรรศการสอนหลักสูตรระยะสั้น 108 อาชีพ และบริการอาหารว่าง “วันดินโลก”
ณ สำนักงานพัฒนาที่ดิน จังหวัดมหาสารคาม

621216