เขียนโดย งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ   

นายสัมฤทธิ์ ภูเลี่ยมคำ ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างมหาสารคาม
พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู บุคลากร และนักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยสารพัดช่างมหาสารคาม เข้าร่วม “งานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคต
แห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน
ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ ๒๙” ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒
ระหว่างวันที่ ๙ – ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๒ ณ จังหวัดอุบลราชธานี

621214