เขียนโดย งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ   

วันที่ 4 ธันวาคม 2562 : นายสัมฤทธิ์ ภูเลี่ยมคำ ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างมหาสารคาม ได้เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการส่งเสริมการพัฒนาทักษะอาชีพ
ให้กับผู้เรียนตามนโยบาย "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" ประจำปีงบประมาณ 2563
การฝึกอบรมทักษะอาชีพหลักสูตรระยะสั้น ให้กับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น
ที่จัดการศึกษาเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษา และมัธยมศึกษาตอนปลาย(ทวิศึกษา)
ณ โรงเรียนโคกก่อพิทยาคม

621204