เขียนโดย งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ   

วันที่ 20 พฤศจิกายน 2562 : นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยสารพัดช่างมหาสารคาม เข้าร่วมการประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย
การแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน ระดับอาชีวศึกษามหาสารคาม
ประจำปีการศึกษา 2562
ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม และวิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม

621120