เขียนโดย งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ   

ระหว่างวันที่ 6-7 พฤศจิกายน 2562 : วิทยาลัยสารพัดช่างมหาสารคาม
เข้าร่วมการประกวด “สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา” การประกวดสิ่งประดิษฐ์
ของคนรุ่นใหม่ และ “การแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์” ระดับอาชีวศึกษา
อาชีวศึกษาจังหวัดมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2562
ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม

621106