เขียนโดย งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ   

วันที่ 31 ตุลาคม 2562 : วิทยาลัยสารพัดช่างมหาสารคามเข้ารับการประเมิน
หน่วยมาตรฐานองค์การวิชาชีพดีเด่น และสมาชิกดีเด่นภายใต้การนิเทศ
ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดมหาสารคาม ณ ห้ององค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย วิทยาลัยสารพัดช่างมหาสารคาม โดยมีคณะผู้บริหาร ครู บุคลากร
และนักเรียน นักศึกษา ให้การต้อนรับคณะกรรมการประเมินฯ

621031-2