เขียนโดย งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ   

วันที่ 31 ตุลาคม 2562 : นายนที มนตริวัต รองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม
ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีมอบอาคารแสงตาวันลิสซิ่ง และมอบทุนการศึกษา
แก่วิทยาลัยสารพัดช่างมหาสารคาม โดยคุณอรุณ ซ้อกิรติพร เต็มภัทราโชค
ห้างหุ้นส่วนจำกัด แสงตาวันลิสซิ่ง จังหวัดมหาสารคาม
โดยมีคณะผู้บริหาร ครู บุคลากร และนักเรียน นักศึกษา ให้การต้อนรับ 

621031-1