เขียนโดย งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ   

ในวันเสาร์ที่ 27 กรกฎาคม 2562 : คณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ (นักศึกษาทวิศึกษา) วิทยาลัยสารพัดช่างมหาสารคาม ร่วมประกอบพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณ
เพื่อเป็นราชการที่ดี และพลังของแผ่นดิน ประจำปีการศึกษา 2562
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ณ หอประชุมโดมอเนกประสงค์ วิทยาลัยสารพัดช่างมหาสารคาม

620727