เขียนโดย งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ   

ในวันที่ 17-19 มิถุนายน 2562 ได้มีการการฝึกอบรมหลักสูตร นักศึกษาวิชาทหารบังคับบัญชา ประจำปีการศึกษา 2562
หน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 26
ณ วิทยาลัยสารพัดช่างมหาสารคาม
6200617