เขียนโดย งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ   

ในวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 : ผู้บริหาร คณะครู บุคลากรและนักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยสารพัดช่างมหาสารคาม เข้ากิจกรรมเนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา "โครงการวันวิสาขบูชา" ประจำปีการศึกษา 2562
ณ วัดสุวรรณาวาส บ้านหนองจิก อ.เมืองมหาสารคาม จ.มหาสารคาม
620515