เขียนโดย งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ   

วันที่ 8-9 พฤษภาคม 2562 : วิทยาลัยสารพัดช่างมหาสารคาม จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาใหม่ ประชุมผู้ปกครองและโครงการค่ายคุณธรรม
เสริมสร้างพลานามัย ต้านภัยยาเสพติด และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา
ตามหลักพัฒนาสถานศึกษาคุณธรรม (มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ และมีจิตอาสา)
ประจำปีการศึกษา 2562 ณ โดมอเนกประสงค์ วิทยาลัยสารพัดช่างมหาสารคาม
620509