เขียนโดย งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ   

วันที่ 11 เมษายน 2562 : วิทยาลัยสารพัดช่างมหาสารคามจัดกิจกรรมรดน้ำดำหัวและขอพรผู้บริหาร โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ประเสริฐ กำธรเจริญ ผู้อำนวยการ,
นายไพรัตน์ ธุระธรรม,นายประสิทธิ์ คำบับภา,นายสายัน ศิริงาม,นายชูวงศ์ อัฐนาค
รองผู้อำนวยการ คณะครู บุคลากร และแขกผู้มีเกียรติ ร่วมอวยพร
เนื่องในประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปี 2562 ณ วิทยายสารพัดช่างมหาสารคาม
620411.2