เขียนโดย งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ   

วันที่ 11 เมษายน 2562 : ดร.ประเสริฐ กำธรเจริญ ผู้อำนวยการวิทยาลัย
สารพัดช่างมหาสารคาม เป็นประธาน พร้อมด้วยบุคลากร เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาทำความสะอาดห้องน้ำและบริเวณภายในสถานศึกษา
ณ วิทยาลัยสารพัดช่างมหาสารคาม
620411.1