เขียนโดย งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ   

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 : วิทยาลัยสารพัดช่างมหาสารคาม
จัดโครงการแข่งขันกีฬา MPC เกมส์ ต้านภัยยาเสพติด เสริมสร้าง พลานามัย
ประจำปีการศึกษา 2561 ระหว่างวันที่ 8-9 กุมภาพันธ์ 2562
ณ สนามกีฬาวิทยาลัยสารพัดช่างมหาสารคาม

620208