เขียนโดย งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ   

 วันที่ 26 ธันวาคม 2561 : วิทยาลัยสารพัดช่างมหาสารคาม
จัดโครงการประชุมผู้ปกครอง มอบตัว นักเรียนนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562 ณ โดมเอนกประสงค์ วิทยาลัยสารพัดช่างมหาสารคาม

611226