เขียนโดย งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ   

 วันที่ 19 ธันวาคม 2561 : วิทยาลัยสารพัดช่างมหาสารคาม
เข้าร่วมประกวดสนามและระเบียบแถวกองลูกเสือวิสามัญหญิง
ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดมหาสารคาม ณ วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม 

611219