เขียนโดย งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ   

 วันที่ 12 ธันวาคม 2561 : วิทยาลัยสารพัดช่างมหาสารคาม
เข้าร่วมประกวดสุดยอดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดมหาสารคาม ณ วิทยาลัยเทคนิควาปีปทุม อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม

611212