เขียนโดย งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ   

 วันที่ 9 ธันวาคม 2561 : วิทยาลัยสารพัดช่างมหาสารคาม
เข้าร่วมกิจกรรม "Bike อุ่นไอรัก" โดยเป็นจุดบริการซ่อมบำรุง จักรยาน
แก่ประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรม "Bike อุ่นไอรัก" 
ณ บริเวณศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม

611209