เขียนโดย งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ   

วันที่ 25 กรกฎาคม 2561 : คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรและนักเรียน นักศึกษา
ร่วมถวายเทียนพรรษาเนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา
ณ วัดสุวรรณวาส บ้านหนองจิก อ.เมือง จ.มหาสารคาม

610725.1