เขียนโดย งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ   

วันที่ 25 กรกฎาคม 2561 : วิทยาลัยสารพัดช่างมหาสารคาม จัดพิธีถวายราชสดุดีและกล่าวถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ
บดินทรเทพยวรางกูล เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา
(28 กรกฎาคม 2561) ณ โดมอเนกประสงค์ วิทยาลัยสารพัดช่างมหาสารคาม

610728