เขียนโดย งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ   

วันที่ 23 กรกฎาคม 2561 : วิทยาลัยสารพัดช่างมหาสารคาม มอบเกียรติบัตร
เชิดชูเกียรติตัวแทนนักกีฬาการแข่งขันกีฬาอาชีวะเกมส์ ระดับภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ "เวลสุวรรณเกมส์" ครั้งที่ 13
ณ โดมอเนกประสงค์ วิทยาลัยสารพัดช่างมหาสารคาม 

610723.1