เขียนโดย งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ   

วันที่ 23 กรกฎาคม 2561 : วิทยาลัยสารพัดช่างมหาสารคามรับการประเมิน
ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา 
ระดับอาชีวศึกษา จังหวัดมหาสารคาม
นำโดย ว่าที่ร้อยเอกสนั่น แก้วบุญเรือง ประธานกรรมการพร้อมคณะประเมิน

ณ ห้องประชุมสมุทรศรี วิทยาลัยสารพัดช่างมหาสารคาม

610723