เขียนโดย งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ   

วันที่ 18 กรกฎาคม 2561 : งานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา
วิทยาลัยสารพัดช่างมหาสารคาม ได้จัดโครงการสร้างความตระหนัก พัฒนาศักยภาพและสร้างจิตสำนึกในการเป็นผู้ประกอบการ
และการเขียนแผนธุรกิจ
วิทยาลัยสารพัดช่างมหาสารคาม ปีการศึกษา 2561 ณ ห้องประชุมอาคารอเนกประสงค์ วิทยาลัยสารพัดช่างมหาสารคาม

610718