เขียนโดย งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ   

วันที่ 17 กรกฎาคม 2561 : คณะผู้บริหาร ครูผู้ควบคุม และผู้ฝึกสอนนักกีฬา
นำนักกีฬา วิทยาลัยสารพัดช่างมหาสารคาม เข้าร่วมแข่งขันกีฬาอาชีวะเกมส์
ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 13 "เวสสุวรรณเกมส์"
ระหว่างวันที่ 13-20 กรกฎาคม 2561 ณ อาชีวศึกษาจังหวัดอุดรธานี 

610717