เขียนโดย งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ   

วันที่ 21 ธันวาคม 2560 : กองบังคับการควบคุม กองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดมหาสารคารม จัดกิจกรรมโครงการ "ปลุกจิตสำนึกรู้คุณแผ่นดิน" เพื่อเรียนรู้เกี่ยวประวัติศาสตร์ชาติไทย และให้เกิดความรักและเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา
และพระมหากษัตริย์ โดยมีคณะผู้บริหาร ครู บุคลากร และนักเรียน นักศึกษา
วิทยาลัยสารพัดช่างมหาสารคาม เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว
ณ หอประชุมสิทธิไชยกุล วิทยาลัยสารพัดช่างมหาสารคาม

601221