เขียนโดย งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ   

วันที่ 20 ธันวาคม 2560 : นายทวี เสริมภักดีกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานเปิดโครงการเมืองปลอดภัยตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (ฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพสมาชิก อส. ปฏิบัติงานด้านจัดระเบียบสังคมปราบปรามจับกุมผู้ค้ายาเสพติด รุ่นที่ 1) ระหว่างวันที่ 20-22 ธันวาคม 2560
โดยมีนายไพรัตน์ ธุระธรรม และนายชูวงศ์ อัฐนาค รองผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างมหาสารคาม และหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการอบรม
ดังกล่าว ณ อาคารอเนกประสงค์ วิทยาลัยสารพัดช่างมหาสารคาม

601220