เขียนโดย งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ   

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2560 : นายสมใจ เชาว์พานิช ผู้อำนวยการสถาบัน
การอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน
การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ "สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา"
ประจำปีการศึกษา 2560 ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดมหาสารคาม
จัดในระหว่างวันที่ 23 - 24 พฤศจิกายน 2560 ณ วิทยาลัยสารพัดช่างมหาสารคาม โดยมีสถานศึกษาในสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดมหาสารคาม ส่งผลงานสิ่งประดิษฐ์
เข้าร่วมประกวด จำนวน 134 ผลงาน จากสิ่งประดิษฐ์ทั้ง 12 ประเภท เพื่อคัดเลือก
สุดยอดสิ่งประดิษฐ์เป็นตัวแทนไปประกวดในระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือต่อไป

23847580 519871938378961 6148134711693427796 o