เขียนโดย งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ   

วันที่ 20 พฤศจิกายน 2560 : ดร.ประเสริฐ กำธรเจริญ
ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างมหาสารคาม มอบทุนการศึกษา
เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้นักเรียน นักศึกษา ที่ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนวิทยาลัยฯ เข้าแข่งขันทักษะพื้นฐาน และทักษะวิชาชีพ
ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่จังหวัดอุดรธานี

601120