เขียนโดย งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ   

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2560 : วิทยาลัยสารพัดช่างมหาสารคาม เข้ารับการประเมินองค์การมาตรฐานดีเด่นสถานศึกษาขนาดเล็ก ระดับกลุ่มจังหวัดอาชีวศึกษา
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 ประจำปีการศึกษา 2560 โดยมีคณะกรรมการ
นายดำรงเดช สุริยา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม ประธานกรรมการ
นางกะกุล วงษ์ทหาร รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคนครขอนแก่น กรรมการ
นายภาณุวัฒน์ วิจรุณหล้า รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์ กรรมการ
นายชาญชัย ภัทรพฤกษา รองผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม กรรมการ นายชกรณ์เกียรติ สิทธิจันทร์ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด กรรมการ
ณ หอประชุมสิทธิไชยกุล วิทยาลัยสารพัดช่างมหาสารคาม

601117