เขียนโดย งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ   

วิทยาลัยสารพัดช่างมหาสารคาม
ดำเนินโครงการตรวจสุขภาพนักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560
ในวันที่ 8 สิงหาคม 2560
ณ หอประชุมสิทธิไชยกุล วิทยาลัยสารพัดช่างมหาสารคาม

 600808.2