เขียนโดย งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ   

ดร.ประเสริฐ กำธรเจริญ เป็นตัวแทนมอบเกียรติบัตร จากตำบลโคกศรี
ให้กับคณะผู้บริหารครู และนักเรียน นักศึกษา ตัวแทนวิทยาลัยสารพัดช่างมหาสารคาม เข้าร่วมโครงการ Fix it Center ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม
ระหว่างวันที่ 31 ก.ค - 4 ส.ค. 2560
ณ ตำบลโคกศรี อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร


 
600808.1