เขียนโดย งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ   

คณะผู้บริหารวิทยาลัยสารพัดช่างมหาสารคามนำโดยผอ.ประเสริฐ กำธรเจริญ
กล่าวให้โอวาทคณะผู้บริหาร ครูและนักเรียน นักศึกษา
ที่เดินทางเข้าร่วมโครงการ Fix it Center
ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมพื้นที่จังหวัดสกลนคร
ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ ตำบลโคกศรี อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร

 600731