เขียนโดย งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ   

วิทยาลัยสารพัดช่างมหาสารคาม
เข้าร่วมการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ สมาคมวิทยาศาสตร์ฯ-อาชีวศึกษาเอสโซ่ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ครั้งที่ 27 ประจำปีการศึกษา 2560 
ระหว่างวันที่ 27-29 กรกฎาคม 2560 ณ วิทยาลัยการอาชีพร้อยเอ็ด

 Image 90c1849